top of page
permaculture-garden.jpeg

DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

OKULLAR DÖNÜŞÜYOR
20191129_81aaefb7-d90f-4709-bd5a-761407a

OKULLARDA
DÖNÜŞÜM

 

Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Eğitimi

Asenkron olarak sunduğumuz bu eğitimde doğayla uyum içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün engelleri, bireysel ve kitlesel çözümleri açıklanır. Bahçecilik ve Permakültür Prensipleri gibi uygulamaya yönelik bilgilerin de verildiği bu eğitimin süresi sekiz saattir. Eğitim bitiminde yüz yüze veya çevrimiçi bir söyleşi etkinliği düzenlenir.

 

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü için Danışman Öğretmen

Öğretmenlik Formasyonu ve Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) sahibi olan öğretmenlerimizi kulüp danışmanı olarak okulunuza atayabiliriz.

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü için Müfredat

Ortaokul ve Lise öğrencileri için bir ders dışı etkinlik olarak tasarladığımız “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü Müfredatı” vakfımız tarafından tasarlanmış olup, okul takviminize göre kişiselleştirilir.

 

Okulunuzun takvimine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceğimiz Okullar için Dönüşüm Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki gibidir:

 

 1. Okul yönetiminiz ile tanıtım sunumumuzun paylaşıldığı tanışma toplantısı düzenlenir.

 2. Okulunuzun onayını takiben tüm okul paydaşlarının katılabileceği yüz yüze veya çevrimiçi bir sunum organize edilir. Bu sunumda vakıf ekibimiz tarafından doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün önemi ve gerekliliği paylaşılır.

 3. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve mümkünse diğer tüm okul paydaşları ‘Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşam’a Giriş Eğitimi’ni (DAİSY) çevrimiçi olarak alır.

 4. DAİSY sonrasında eğitimimizi alan tüm okul paydaşlarının katılabileceği ve eğitimle ilgili sorularına yanıt bulabileceği çevrimiçi veya yüz yüze bir söyleşi organize edilir.

 5. Okulunuz, ortaokul ve/veya lise öğrencileri için “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü”nü kurar.

 6. Okulunuz, “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü”nün ileriki yıllarda devamlılığını sağlamak için bu etkinliğe öğretmen(ler) atar.

 7. Vakfımız, bu etkinliğe bir yıl danışmanlık yapacak bir öğretmen sağlar.

 8. Vakfımız, ‘Sürdürülebilir Yaşam Kulübü’ için okul öncesi, ilkokul ve ortaokul-lise için hazırladığı müfredatı/ları paylaşır.

KURUMLAR

KURUMLARDA DÖNÜŞÜM

Kurumunuz takvimine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceğimiz “Kurumlar için Dönüşüm Danışmanlık” sürecimiz aşağıdaki gibidir:

 

 1. Kurum yönetiminiz ile tanıtım sunumumuzun paylaşıldığı tanışma toplantısı düzenlenir.

 2. Kurumunuzun onayını takiben tüm kurum paydaşlarının katılabileceği yüz yüze veya çevrimiçi bir sunum organize edilir. Bu sunumda vakfımız tarafından doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün önemi ve gerekliliği paylaşılır.

 3. Kurumunuzun mümkünse tüm paydaşları ‘Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşam’a Giriş Eğitimi’ni (DAİSY)* çevrimiçi olarak alır.

 

*Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Eğitimi

 

Asenkron olarak sunduğumuz bu eğitimde doğayla uyum içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün engelleri, bireysel ve kitlesel çözümleri açıklanır. Bahçecilik ve Permakültür Prensipleri gibi uygulamaya yönelik bilgilerin de verildiği bu eğitimin süresi sekiz saattir. Eğitim bitiminde yüz yüze veya çevrimiçi bir söyleşi etkinliği düzenlenir.

 

 1. DAİSY Giriş Eğitimi’ni alan tüm kurum paydaşlarının katılabileceği ve eğitimle ilgili sorularına yanıt bulabileceği çevrimiçi veya yüz yüze bir söyleşi organize edilir.

 

 1. Kurumunuz veya fabrikanızın balkon, bahçe ve teraslarına bahçe tasarımı yapılır. Bahçecilik hizmet sürecimizi detaylı incelemek için tıklayınız.

BALKON/BAHÇE

BALKON VE BAHÇELERDE DÖNÜŞÜM

1-Arazi etüd çalışmaları (Müşteriden beklenen veriler)

Bütüncül tasarım için arazi içindeki ve çevresindeki kaynakların tespiti, arazi dijital 3 boyutlu modelinin ve topoğrafik haritasının çıkarılması, arazi verim potansiyelinin araştırılması çalışmalarıdır.

 • Tapu ada/parsel bilgisi

 • Araziden fotoğraf ve video

 • Vaziyet planı

 • Topoğrafik harita

 • Toprak analizi

 • Su/elektrik kaynakları

2-Verilerin değerlendirilmesi ve Müşterinin istekleri

Yaşam Alanında yer alacak tüm bileşenlerin belirlenmesi, bileşenler arasında çoklu faydalar sağlayacak ilişkilerin bulunması, bileşenlerin arazi üzerinde yerleşimi, tasarım neticesinde bolluk, verim sağlayacak çözümlerin raporlanması tamamlanır.

 • Tasarımı / Planlaması yapılacak alanda gözlem ve araştırmaların yapılması

 • İhtiyaç programının belirlenmesi

 • Tasarımı / Planlaması yapılacak alanda gözlem ve araştırmaların yapılması

 • Sorunların ve olanakların tespiti, bunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması

 • Doğal ve yasal eşiklerin irdelenmesi, ulaşım ve dolaşım ilişkilerinin tespiti

 • Proje alanında mevcut doğal ve kültürel verilerin tespiti, gerekiyorsa rölöve çalışmaları yapılması / yaptırılması ve planlara işlenmesi

3- Ön (avan) proje çalışmaları ve iş aşamaları

Arazi üzerinde yapıların yerleştirilmesi, erişim yol/patikaları, su tutma detayları, toprak işleri, peyzaj işleri vb. ilk çalışmaların tasarımı yapılır.

 • Proje / Planlama alanının sınırları ve yakın çevre ilişkilerinin uygunluğu

 • Alanın doğal, fiziki yapısının işlendiği (arazi plastiği-grading), mevcut ve öneri kotların ve/veya konturları

 • İklim verilerinin değerlendirilmesine göre düşünülen önlemleri

 • Alan içi ve yakın çevre yapıların, doğal ve kültürel özelliklerin belirtilmesi

 • Araç trafiği, ulaşım ve dolaşımı, servis amaçlı ulaşım, yaya sirkülasyonu ve tasarıma yönelik bütün ulaşım sisteminin yer alır

 • İklime, makro ve mikro klimaya uygun, tasarıma yönelik bitkisel kompozisyonun sağlanır, malzeme ve kullanım isimlerinin yer aldığı; uygun ölçekte hazırlanır, tasarımı en iyi şekilde anlatacak teknikte ve sunumlar hazırlanır,

 • Tasarımı açıklayıcı ve destekleyici siluet, kesit, görünüş ve/veya perspektiflerin hazırlanır

 • Proje alanında kullanımı tasarlanan yapısal ve bitkisel malzemelerin belirlendiği özet listelerin hazırlanır

 • Hâkim rüzgâr, manzara, çizgisel ölçek ve kuzey yönü işaretleri, projelerde aynı yerde gösterilir.

 

4- Uygulama proje çalışmaları ve iş aşamaları

Avan projeden gelen harita ve veriler doğrultusunda arazide gerçekleştirilecek inşaat işlerinin detay proje hesaplama ve çizimleri gerçekleştirilir.

 • Yerleşim planının sınırlarının ve imar durumu ilişkilerinin ve uygunluğunun,

 • Alanın doğal ve fiziksel yapısının ve zemin bilgilerinin,

 • Altyapıya ilişkin mevcut ve öneri sistem çözümlerinin,

 • İklim verilerine ve meteorolojik koşullara göre alınan önlemlerin,

 • Mevcut yapılar ve/veya çevre yapıların, etkilenme alanlarının ve doğal özelliklerine karşı alınan önlemlerin,

 • Proje alanında kullanılacak yapısal ve bitkisel malzemelerin, mahal listelerinin kesinleştirilmesi sonucu “Kesin Proje” hazırlanır.

 • Kesin Proje çalışmaları ve önceki çalışmaların derlendiği açıklama raporu,

 • Malzemelere ilişkin öneri detaylar / malzeme görünüşleri,

 • Tasarımı açıklayıcı siluet, kesit, görünüş ve/veya perspektifler hazırlanır.

 • Hâkim rüzgâr, manzara, çizgisel ölçek ve kuzey yönü işaretleri, projelerde aynı yerde gösterilir.

bottom of page